Adatvédelmi nyilatkozat

A Catering Eszközök Kft. tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban cégünk általános tevékenységének fejlesztéséhez használjuk fel.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja:

Jelen Tájékoztató célja, hogy írásban rögzítse a Catering Eszközök Kft. (alább: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi-és kezelési elveket, az adatvédelmi-és kezelési politikáját, amiben rögzített kötelezettségeket magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Catering Eszközök Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatóban foglaltakat bármikor megváltoztassa és ezekről késedelem nélkül tájékoztatja Ügyfeleit, Partnereit. Továbbá garantálja, hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságos kezelését és teljes biztonságát garantálja az Adatkezelés teljes időtartama alatt.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban a Társaság honlapjain hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén, ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik fél promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Hasonlóan ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések az irányadóak, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A Catering Eszközök Kft. a személyes adatok kezelését, tárolását, továbbítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, azzal összhangban végzi, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 • 1997. évi CLV. Törvény – a Fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

 • 1998. évi XIX. Törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

 • 2000. évi C. Törvény – a számvitelről (Számv.tv.)

 • 2001. évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.t.)

 • 2003. évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

 • 2008. évi XLVIII. Törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

 • 2011. évi CXII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 • 2012. évi I. Törvény – munka törvénykönyvéről (Mt.)

 • 2013. évi V. Törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • 2005. évi CXXXIII. Törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)

Kezelt személyes adatok köre:

 • Ha a Felhasználó valamely szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

 • A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

 • Amennyiben a Felhasználó valamely szolgáltatás részére e-mailt (pl. Üzenetet, ajánlat kérést stb..) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

 • Amennyiben a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti az Adatkezelő facebook fiókjával, akkor az Adatkezelő a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó alábbi személyes adatait is kezelheti: facebook, profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebook-on megadott lakcím, facebook-ban megadott nem, születésnap, bemutatkozás, családi állapot és weboldal url.

 • A fentebb leírtaktól függetlenül előfordulhat, hogy a szolgáltatás üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen és ehhez hasonló tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek, ezért minden eszközzel megpróbálja az ilyen jellegű adatkezelések megakadályozását és kiszűrését.

Az adatkezelő által kezelt további adatok köre:

 • Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatás érdekében un. Cookie-kat helyez el weboldalán. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve cookie-k alkalmazásának tiltását is be tudja állítani a böngészőjében.

 • A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során jönnek létre, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata és cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza.

Az Adatkezelő által kezelt adatok körének részletezése:

Eszköz bérbeadás szolgáltatás:

Az adatkezelés célja: a Catering Eszközök Kft. által bérbe adott Vendéglátó-ipari eszközök feldolgozása, lebonyolítása, koordinálása, ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR előírásoknak megfelelően.

Kezelt adatok köre: foglalási azonosítószám, megrendelés és rendezvény időpontja, megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, a résztvevők száma, érintett neve, életkora, neme, esetleges speciális kérés, megrendelés során megadott egyéb adatok

Az adatkezelés időtartama: a rendezvényt követő egy hónap.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Rendezvények:

Az adatkezelés célja: a Catering Eszközök Kft. által rendezvények szervezése, lebonyolítása, koordinálása, ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR előírásoknak megfelelően.

Kezelt adatok köre: foglalási azonosítószám, megrendelés és rendezvény időpontja, megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, a résztvevők száma, érintett neve, életkora, neme, esetleges speciális kérés, ételérzékenységi adatok, megrendelés során megadott egyéb adatok

Az adatkezelés időtartama: a rendezvényt követő egy hónap.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Minőségi kifogások, panaszok kezelése:

Az adatkezelés célja: A Catering Eszközök Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

A kezelt személyes adatok típusa: panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, panaszbejelentés helye, ideje, módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonylatok jegyzéke, a panasz leírása, jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, felvevőjének neve, aláírása,

Adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányainak és a feladási igazoló tekintetében az Fgytv. Alapján 5 év

A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányainak megőrzése tekintetében 2 év.

Adattovábbítás nem történik.

Marketing és piackutatási adatbázis:

Marketing adatbázis:

A direkt marketing megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a Catering Eszközök Kft. kezeli.

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-en keresztül történő hírlevelek kiküldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő és partnerei ajánlatainak továbbítása.

Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Grt. Előírásainak megfelelően.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, DM célú megkereséshez adott hozzájárulást, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos adatokat a rendszer tárolja.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

A DM üzemetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a Catering Eszközök Kft., lbondar@cateringeszkozok.hu e-mail címen lehet kérni.

Piackutatási célú adatbázis:

A piackutatásban érintett személyek adatait a Catering Eszközök Kft. kezeli.

Az adatkezelés célja: a piackutatásban résztvevő személyek adatainak nyilvántartása, szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások koordinálása, lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Piackutatásban csak 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

A kezelt adatok típusa: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, egyéb szolgáltatott adat.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Vagyonvédelem:

Elektronikus megfigyelőrendszer:

A Catering Eszközök Kft. elektronikus megfigyelő-és rögzítő rendszert működtet, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a Társaság telephelyén. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelő területek megnevezése az egységben látható helyen rögzítve van.

Személyes adatok kezelője: a Catering Eszközök Kft. illetékes vezetője.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyoni jogok védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a telephely területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek kivizsgálása.

Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása a telephely területére történő belépéssel, a munkavállalók esetében az Mt. alapján elfogadott jogos érdek a Catering Eszközök Kft. vagyonvédelméhez.

Kezelt személyes adatok típusa: a telephely területére belépő személyek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 30 nap (SzvMt)

A felvételek felhasználása:

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a Catering Eszközök Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a Catering Eszközök Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: a Catering Eszközök Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A Catering Eszközök Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása céljából tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Azon érintettek, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának, vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, ill. ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet a megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, ill. ha a felvételen más személy is szerepel, akkor betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, ill. tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintések tényét, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének indokát és idejét köteles jegyzőkönyvben rögzíteni.

Adattovábbítás megvalósulása:

Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítás jogalapja: Be. Sztv.

A https://cateringeszkozok.hu és a http://tanyerberles.hu adatkezelései:

Az adatkezelést a Catering Eszközök Kft. végzi és a weblap meglátogatásával a szerver nem rögzít felhasználói adatokat.

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A portál html kódja a Catering Eszközök Kft- től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, ezért felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ezen okból kifolyólag képesek felhasználói adatokat gyűjteni.

A felhasználók számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szervere szolgálja ki, amiről történő adatkezelésről az illetékes adatkezelők tudnak felvilágosítást adni (Google Analytics szervere).

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com/cateringeszkozok.bondar címen elérhető szolgáltató kód.

Mobilalkalmazás:

Amikor az érintett használja a Catering Eszközök Kft. mobilalkalmazását vagy egyébként kapcsolatba lép a Kft-vel, akkor az érintettről személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor.

A gyűjtött adatok két kategóriába sorolhatók:

 • az érintett által megadott adatok

 • automatizált módszerrel gyűjtött adatok.

A következő információkat adhatják meg az érintettek:

 • név, email cím, születési dátum,

 • belépési jelszó

 • az alkalmazás használatával kapcsolatos jognyilatkozatokat

A következő információkat lehet automatizált módszerekkel gyűjteni:

 • az érintett által használt IP cím

 • az alkalmazás regisztrációjának dátumát

 • ajánlatok beváltásának dátumát

 • az érintett számítógépén vagy mobilkészülékén futó operációs rendszer és böngésző típusa

 • az érintett mobilkészülékének típusa, azonosítója, hirdetései,

 • Wifi, GPS, Bluetooth használat,

 • ill. az alkalmazás használatával kapcsolatos tevékenységéről, aktivitásáról.

A gyűjtött adatokat a Catering Eszközök Kft. a következő célokra használhatja fel:

 • az érintett kéréseinek teljesítése, szolgáltatások rendezésének feldolgozása

 • tájékoztatás küldése a Kft. saját és üzleti partnereinek szolgáltatásairól, ajánlatairól, promóciókról vagy eseményekről

Harmadik fél részére a közvetlen marketing céljaik érvényesítése okaként csak akkor osztunk meg érintettek személyes adatait, ha az érintett hozzájárulását adja.

Álláshirdetésre történő jelentkezés:

A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően egy évig munkaerő kiválasztási célból kezeli a megadott az érintett által megadott személyes adatokat.

Az adatkezelés célja: a Catering Eszközök Kft-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely és idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fénykép, önéletrajz, motivációs levél.

Az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtásától számított egy év.

Egyéb adatkezelések:

A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés elvei és módja:

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban foglaltak rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján és kizárólag a célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő céllal kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg biztosítja számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatait csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, ill. nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó ill. a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes esetekben külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben- hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni, ill. egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése, harmadik fél számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok, sem más szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljából továbbított. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos krc,mérdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, ill. kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

Felhasználó jogai, érvényesítésük módja:

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, amennyiben igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adat kezelésére a jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül, vagy e-mail küldésével mondható le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisából törli a felhasználó személyes adatait.

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a felhasználó vitatja a kezelt adat pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Felhasználó kérheti személyes adatainak kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, továbbá akkor is kérheti, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából.

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és vagy azokat másik adatkezelő részére továbbítsa.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamely szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Adatfeldolgozás:

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások alapján jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018.05.25 napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó bevonására csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Adattovábbítás lehetősége:

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ebből származó következményekért nem tehető felelőssé.

Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését, vagy hasznosítását átadja részben vagy egészben harmadik fél részére, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik fél számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.

Az Adatkezelő az adattovábbítás megtiltására lehetőséget kell, hogy biztosítson a Felhasználó részére.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkori hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Társaság adatvédelmi tisztviselője az lbondar@cateringeszkozok.hu e-mail címen.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per- az érintett választása szerint- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.